top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Algemene Voorwaarden Covidia Group B.V.

Besloten vennootschap met gewone structuur Covidia Group B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 84769769 en is gevestigd aan de Osakastraat 10, 3047AK Rotterdam.

Artikel 1 – Begrippen
1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.


2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan Opdrachtgever tot het verrichten van Diensten door Covidia Group B.V..


3. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in uitoefening van beroep of bedrijf.


4. Consument: De natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.


5. Diensten: Alle verrichtingen, waaronder begrepen onderzoek en het geven van raad met als doel Opdrachtgever voor het ontstaan van een ziekte te behoeden of te genezen, of zijn gezondheidstoestand te beoordelen. De primaire dienst van Covidia Group B.V. zal bestaan uit het aanbieden c.q. (doen) uitvoeren van testen die uitwijzen of Opdrachtgever al dan niet besmet is met een bepaalde ziekte.


6. Dienstverlener: Besloten vennootschap met gewone structuur Covidia Group B.V., opgericht naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland en Diensten aan Opdrachtgever aanbiedt hierna: Covidia Group B.V.


7. Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Covidia Group B.V. heeft aangesteld, projecten aan Covidia Group B.V. heeft verleend voor Diensten die door Covidia Group B.V. worden uitgevoerd, of waaraan Covidia Group B.V. een voorstel op grond van een Overeenkomst heeft gedaan.


8. Overeenkomst: elke Overeenkomst en andere verplichtingen tussen Opdrachtgever en Covidia Group B.V., alsmede voorstellen van Covidia Group B.V. voor Diensten die door Covidia Group B.V. aan Opdrachtgever worden verstrekt en die door Opdrachtgever worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Covidia Group B.V. waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 – Toepasselijkheid


1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk Aanbod van Covidia Group B.V., elke Overeenkomst tussen Covidia Group B.V. en Opdrachtgever en op elke dienst die door Covidia Group B.V. wordt aangeboden.


2. Voordat een Overeenkomst wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Covidia Group B.V. aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien.


3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Covidia Group B.V. is overeengekomen.


4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.


5. De algemene voorwaarden van Opdrachtgever zijn uitgesloten.


6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.


7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.


8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.


9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.


10. In het geval Covidia Group B.V. niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen.

Artikel 3 – Het Aanbod


1. Alle door Covidia Group B.V. gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het Aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 

2. Covidia Group B.V. is slechts aan een Aanbod gebonden indien deze door Opdrachtgever schriftelijk binnen 7 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Covidia Group B.V. het recht een Overeenkomst met een (potentiële) Opdrachtgever om een voor Covidia Group B.V. gegronde reden te weigeren.
 

3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden Diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat Opdrachtgever in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens over de termijn van levering van de testuitkomst zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de Overeenkomst.
 

4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.
 

5. Termijnindicaties voor het leveren van testuitslagen in het aanbod van Covidia Group B.V. zijn in beginsel indicatief en geven Opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst
 

1. De Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bevestiging per e-mail is verzonden naar het door de Opdrachtgever opgegeven e-mailadres.


2. Covidia Group B.V. heeft het recht om de (ondertekende) Overeenkomst te herroepen binnen 1 werkdag na ontvangst van de aanvaarding.


3. Covidia Group B.V. is niet gehouden aan een Aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het Aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.


4. Indien Opdrachtgever een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij Opdrachtgever.


5. Elke Overeenkomst die met Covidia Group B.V. wordt aangegaan of een project dat door Opdrachtgever aan Covidia Group B.V. wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Covidia Group B.V. is verbonden.


6. Het herroepingsrecht van Opdrachtgever zijnde een Bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Opdrachtgever zijnde een Consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Covidia Group B.V. met toestemming van Opdrachtgever reeds aanvang heeft gemaakt met de Dienstverlening. Opdrachtgever ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.


7. Indien de Overeenkomst door meerdere Opdrachtgevers wordt aangegaan, is elke Opdrachtgever afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de Overeenkomst


1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Covidia Group B.V. van Opdrachtgever verkrijgt.
 

2. Zowel Opdrachtgever als Covidia Group B.V. kan de Overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 

3. De ontbinding van de Overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet voor zover Covidia Group B.V. ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 

4. Ingeval van een voortijdige beëindiging van de Overeenkomst is Opdrachtgever de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Covidia Group B.V. tegen het overeengekomen tarief.
 

5. Zowel Opdrachtgever als Covidia Group B.V. kan de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Covidia Group B.V. nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

 

Artikel 6 – Toestemming


1. Voor uitvoering van de Overeenkomst is toestemming van Opdrachtgever vereist.
 

2. Covidia Group B.V. licht Opdrachtgever op duidelijke wijze en desgevraagd schriftelijk in over de voorgenomen Diensten, de ontwikkelingen en de behandeling. Covidia Group B.V. licht Opdrachtgever die de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt op zodanige

wijze in als past bij zijn bevattingsvermogen.
 

3. Door middel van het inplannen van een Dienst geeft Opdrachtgever expliciet en ondubbelzinnig toestemming. Hiermee wordt voldaan aan het toestemmingsvereiste, behoudens het geval Opdrachtgever de leeftijd van 12 jaren nog niet heeft bereikt in welk geval tevens toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) is vereist. Doch kan de Dienst evenwel zonder toestemming van de ouder(s) en/of de wettelijk vertegenwoordiger(s) indien zij kennelijk nodig is teneinde ernstig nadeel voor Opdrachtgever te voorkomen, alsmede indien Opdrachtgever ook na de weigering van de toestemming, de verrichting weloverwogen blijft wensen.

Artikel 7 – Uitvoering van de dienstverlening


1. Covidia Group B.V. zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Covidia Group B.V. staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle Diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 

2. De Overeenkomst op basis waarvan Covidia Group B.V. de Diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De Overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde Diensten in verband met de Overeenkomst.
 

3. De door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens zijn de basis waarop de door Covidia Group B.V. aangeboden Diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Covidia Group B.V. heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 

4. Bij de uitvoering van de Diensten is Covidia Group B.V. niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Covidia Group B.V., is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte.
 

5. Covidia Group B.V. is gerechtigd om voor de uitvoering van de Diensten naar eigen inzicht (gecertificeerde) derden in te schakelen.
 

6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Covidia Group B.V. Opdrachtgever tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 

7. De uitvoering van de Diensten is gebaseerd op de door Opdrachtgever verstrekte informatie. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Covidia Group B.V. aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de Diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Covidia Group B.V. of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, sprake is van vertraging heeft Covidia Group B.V. recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van Opdrachtgever.

 

Artikel 8 – Verplichtingen Opdrachtgever


1. Opdrachtgever is verplicht alle door Covidia Group B.V. verzochte informatie (waaronder een geldig identiteitsbewijs) alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de Overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Covidia Group B.V. niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van Opdrachtgever.
 

2. Covidia Group B.V. is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om Opdrachtgever te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Covidia Group B.V. verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Covidia Nederland B.V. voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de Overeenkomst.
 

3. Covidia Group B.V. kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de Overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Covidia Nederland B.V. gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens Opdrachtgever. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient Opdrachtgever dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Covidia Group B.V..
 

4. Opdrachtgever zal naar beste weten Covidia Group B.V. voorzien van alle inlichtingen en de medewerking die Covidia Group B.V. voor het uitvoeren van de Overeenkomst redelijkerwijze behoeft.

 

Artikel 9 – Adviezen
 

1. Covidia Group B.V. kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Covidia Group B.V. de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.


2. De door Covidia Group B.V. verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als medisch advies. Indien Opdrachtgever dit advies opvat als medisch advies dient Opdrachtgever dit eerst met een daartoe opgeleide specialist te overleggen.
 

3. Opdrachtgever is op eerste verzoek van Covidia Group B.V. verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Covidia Group B.V. wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat Opdrachtgever niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Covidia Group B.V. gedaan voorstel, is Opdrachtgever te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 

4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Covidia Group B.V. kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van Opdrachtgever en diens medewerkers. Opdrachtgever staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 

5. Opdrachtgever zal Covidia Group B.V. schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor Opdrachtgever aandacht wenst.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen


1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat de Overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Covidia Group B.V. is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte Overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.


2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Covidia Group B.V., Covidia Group B.V. een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan Opdrachtgever.

Artikel 11 – Prijzen en betaling


1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.


2. Covidia Group B.V. voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. Opdrachtgever zijnde een Consument is gehouden om de overeengekomen prijs voorafgaand aan de Dienst te betalen. Opdrachtgever zijnde een Bedrijf heeft de mogelijkheid om de overeengekomen prijs achteraf te betalen met inachtneming van een uiterlijke betalingstermijn van 30 dagen.


3. Reistijd ten behoeve van Opdrachtgever, en met reizen gerelateerde kosten worden aan Opdrachtgever doorberekend.


4. Opdrachtgever is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van Opdrachtgever door Covidia Group B.V. haar ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.


5. Partijen kunnen overeenkomen dat Opdrachtgever een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen, dient Opdrachtgever het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.


6. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.


7. Covidia Group B.V. is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de Overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de Overeenkomst.


8. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Covidia Group B.V..


9. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens Opdrachtgever wordt de betaling en alle andere verplichtingen van Opdrachtgever uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid


1. Wanneer Opdrachtgever niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is Opdrachtgever zijnde een Bedrijf van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever zijnde een Consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien Consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.


2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Covidia Group B.V. zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.


3. Indien Covidia Group B.V. meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging


1. Covidia Group B.V. gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Covidia Group B.V. de betrokkene hierover informeren.


2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Covidia Group B.V. verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en dat zij geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Covidia Group B.V. tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de Overeenkomst.


3. Indien Covidia Group B.V. op grond van de Overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging van informatie voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

 

4. Covidia Group B.V. maakt voor de analyse van PCR-testinformatie gebruik van PCR-laboratoria binnen de EU maar ook buiten de EU. Opdrachtgever geeft bij het aangaan van de Overeenkomst met Covidia Group B.V. uitdrukkelijk toestemming om de afgenomen PCR-test te laten analyseren bij een extern gecertificeerd laboratorium, welke mogelijk binnen als ook buiten de Europese Unie gevestigd is.

5. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in en geeft Covidia Group B.V. toestemming om de door Opdrachtgever verstrekte contactgegevens, waaronder emailadres en het mobiele telefoonnummer, te gebruiken voor directe onderlinge communicatie inzake de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Covidia Group B.V. 

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding


1. Covidia Group B.V. heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Covidia Group B.V. gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.


2. Covidia Group B.V. is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra Opdrachtgever in verzuim is met de nakoming van enige uit de Overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan Opdrachtgever schriftelijk worden bevestigd.


3. Covidia Group B.V. is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden.


4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is Opdrachtgever verplicht om Covidia Nederland B.V. te vergoeden voor elk financieel verlies dat Covidia Group B.V. lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van Opdrachtgever.

Artikel 15 – Overmacht


1. Covidia Group B.V. is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de Overeenkomst niet kan nakomen.


2. Onder overmacht aan de zijde van Covidia Group B.V. wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Covidia Group B.V., (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Opdrachtgever of diens derden aan Covidia Group B.V. zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen (ten gevolge van een pandemie of epidemie), (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Covidia Nederland B.V. of door haar ingeschakelde adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Covidia Group B.V. buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.


3. In geval van overmacht hebben beide Partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de Overeenkomst zullen in dat geval door Opdrachtgever worden betaald. Covidia Group B.V. is niet verplicht om Opdrachtgever te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping.

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid


1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de Overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Covidia Group B.V. alleen geacht te bestaan indien Covidia Group B.V. dit resultaat bij het aanvaarden van de Overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.


2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Covidia Group B.V., is Covidia Group B.V. uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding indien Opdrachtgever Covidia Group B.V. binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Covidia Group B.V. deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Covidia Group B.V. in staat is om adequaat te reageren.


3. Indien het verrichten van Diensten door Covidia Group B.V. leidt tot aansprakelijkheid van Covidia Group B.V., is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de Overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door Opdrachtgever geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Covidia Group B.V.. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.


4. Covidia Group B.V. sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Covidia Group B.V. is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.


5. Opdrachtgever vrijwaart Covidia Group B.V. voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door Opdrachtgever aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Covidia Group B.V. geleverde Diensten, tenzij Opdrachtgever kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Covidia Group B.V..


6. Enige door Covidia Group B.V. opgeleverde adviezen, op basis van door Opdrachtgever onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Covidia Group B.V..


7. De inhoud van het opgeleverde advies van Covidia Group B.V. is niet bindend en slechts adviserend van aard. Opdrachtgever beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Covidia Group B.V. opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtgever is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Covidia Group B.V.. Covidia Nederland B.V. is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is.


8. Indien door of namens Opdrachtgever een derde wordt ingeschakeld, is Covidia Group B.V. nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door Opdrachtgever ingeschakelde derde in Covidia Group B.V. haar eigen advies.


9. Covidia Group B.V. staat er niet voor in dat de uitslag van de verleende Dienst te allen tijde betrouwbaar is.


10. Covidia Group B.V. staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Covidia Group B.V. verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.


11. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Covidia Group B.V. vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Covidia Group B.V. binnen een jaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de Overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Covidia Group  B.V..

Artikel 17 – Geheimhouding


1. Covidia Group B.V. en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de Overeenkomst bij Opdrachtgever aan Covidia Nederland B.V. bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Covidia Group B.V. is verkregen.


2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Covidia Group B.V. uitslagen, opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van Opdrachtgever. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Covidia Group B.V. steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door Opdrachtgever verstrekt.


3. Indien Covidia Group B.V. op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde zoals de GGD (mede) te verstrekken en Covidia Group B.V. zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Covidia Group B.V. niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft Opdrachtgever geen grond voor ontbinding van de Overeenkomst.


4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Covidia Group B.V. aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Covidia Group B.V. vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Opdrachtgever zal Covidia Group B.V. vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Covidia Group B.V. is verspreid.


5. De geheimhoudingsverplichting leggen Covidia Group B.V. en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Vrijwaring en juistheid van informatie


1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Covidia Group B.V. verstrekt in het kader van een Overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Covidia Group B.V. zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de Dienst.
 

2. Opdrachtgever vrijwaart Covidia Group B.V. van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden.
 

3. Opdrachtgever vrijwaart Covidia Group B.V. voor alle aanspraken van Opdrachtgever en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van Opdrachtgever, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.
 

4. Opdrachtgever vrijwaart Covidia Group B.V. voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de Overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van Opdrachtgever jegens derde(n).
 

5. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Covidia Nederland B.V. verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 19 – Klachten
 

1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service van Covidia Group B.V. of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 dagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@covidia.nl met als onderwerp “Klacht”.


2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Covidia Group B.V. de klacht in behandeling kunnen nemen.


3. Covidia Group B.V. zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.


4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 20 – Toepasselijk recht


1. Op de rechtsverhouding tussen Covidia Group B.V. en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.


2. Covidia Group B.V. heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.


3. Ingeval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend.


4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Covidia Group B.V. en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Rotterdam tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.

 

Rotterdam, 30 mei 2022

COVIDIA GROUP B.V.

Covidia_Logo_White_800.png
bottom of page